Безплатна доставка за всяка поръчка

Абонирайте се и получете 10% отстъпка при 1-ва поръчка

/

Безплатна доставка за всяка поръчка

Абонирайте се и получете 10% отстъпка при 1-ва поръчка

Политика за поверителност и защита на личните данни

I. Въведение

„ДОНАНОБИЛЕ“ ЕООД (нататък “ДОНАНОБИЛЕ”) зачита неприкосновеността на личния живот и гарантира в максимална степен защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт: https://color-tango.com/ („Сайта“).

Личните данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това може да е информация като вашето име, адрес, имейл адрес и други лични данни.

Настоящата Политика за поверителност, определя правилата, които ДОНАНОБИЛЕ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от потребителите на сайта с оглед информацията предоставена от последните чрез Контактната форма.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия.

II. Информация за администратора на лични данни

„ДОНАНОБИЛЕ“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в ТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията с ЕИК 203976289, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, п.код 1434, бул. Симеоновско шосе 312,  което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ДОНАНОБИЛЕ е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес: гр.София, бул. Симеоновско шосе 312

e-mail: sales@color-tango.com

 

IІІ. Категории лични данни, които използваме

ДОНАНОБИЛЕ обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте, и информация, която създаваме, когато предоставяме услуги на Вас. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу.

 

Категории информация Описание Източник
Данни за идентификация и за връзка Включва вашето име, адрес и друга информация за идентификация и контакт като имейл адрес и телефонни номера

Тази информация се предоставя от Вас,

– когато използвате Сайта или когато се свържете директно с нас по телефон, за да направите поръчка;

-когато попълвате наша форма при заявяване на услуга от нас онлайн или подавате запитване;

-при придобиване на информация от трети страни, напр. във връзка с изпълнение на поръчка за лице, което не е заявител на наша продажба.

Финансови данни Информация за плащане, например данни при извършване на пощенски паричен превод или извършвате плащане чрез банкова карта Вие предоставяте тази информация самостоятелно, когато правите покупка от нас и извършите плащане.

ІV. Правно основание и цели за ползване на личните данни

ДОНАНОБИЛЕ обработва Вашите лични данни само тогава, когато е налице правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД, а именно:

 • съгласие: давате изрично и информирано съгласието си да обработваме Вашите данни за конкретна цел.
 • договор: обработката е необходима за сключване на договор с Вас и неговото изпълнение.
 • Правно задължение: обработката е необходима за спазване на законово задължение.

ДОНАНОБИЛЕ обработва личните данни в изпълнение на следните цели:

 • Продажба на стоки;
 • Идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез Контактната форма на сайта ни или чрез електронна поща;

Идентифициране на лице за обратна връзка с оглед изразено мнение чрез Контактната форма

  V. Срок на съхранение

  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Политиката на ДОНАНОБИЛЕ е да съхранява информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целта или целите, за които я обработваме. Срокът на съхранение се определя от следните критерии:

  • За колко време е необходима информацията, с оглед целта/целите, за които се обработва – информацията се съхранява до изпълнение на съответната поръчка и изтичане на давностния срок за предявяване на претенции, свързани с тази поръчка;
  • Наличие на правни и регулаторни изисквания за съхраняване на информацията – до изтичане на предвидения срок за съхранение;
  • При информация, събрана и обработвана със съгласие на лицето – субект на данните, информацията се обработва до оттегляне на съгласието.

   VI. Вашите права във връзка с обработването на Личните Ви данни

        1. Право на информираност

        ДОНАНОБИЛЕ ще Ви предостави информация за обработката, когато събираме лични данни от Вас (напр., когато създавате профил или когато заявявате поръчка онлайн).

        2. Право на достъп

   Имате право на достъп до личните Ви данни и информация относно начина, по който ги обработваме. Можете да поискате подробности за личните данни, които ДОНАНОБИЛЕ притежава за Вас, като се свържете       с нас на e-mail:sales@color-tango.com

        3. Право на коригиране

   Имате право да поправите Вашите лични данни, ако са неточни или непълни.

        4. Право на възражение

   Имате право да възразите срещу обработката на лични данни като се свържете с нас на e-mail: sales@color-tango.com.

   ДОНАНОБИЛЕ се ангажира да разгледа възражението Ви в срок от 30 дни от постъпването му и да Ви информира за резултата от извършената проверка.

        5. Право за изтриване

   Имате право да поискате изтриване или премахване лични данни от нашите записи, при липса на основателна причина да поддържаме съхранението им.

   В случай, че личните данни са все още необходими за законови цели, изтриването им няма да бъде възможно, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

        6. Право на оттегляне на съгласие

   Когато обработваме лични данни на основание предоставено Ваше съгласие, съгласието следва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено, дадено посредством изявление или ясно          потвърждаващо действие. За такова действие се счита съгласието дадено чрез нотификацията на сайта на Дружеството.

   7. Жалба до надзорния орган

   Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни[1].

    VII. Компетентен орган за защита на личните данни

   Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

   В случай, че искате да упражните някое от посочените права, моля, свържете се с нас чрез контактите, предоставени в раздел II от настоящата Политика за поверителност.

   VІІІ. Промени в Политиката за поверителност

   Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за поверителност. При промяна, на Сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и пълният текст на актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

   Настоящата Политиката за поверителност е в сила от 05/05/2020 г.